Rettspsykiatriske undersøkelser av psykisk utviklingshemmede

Noreik K, Grünfeld B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I årene 1980-96 ble det gjennomført 3343 rettspsykiatriske undersøkelser i Norge. Ved 294 undersøkelser ble diagnosen psykisk utviklingshemning stilt. Antall rettspsykiatrisk undersøkte har vært stigende gjennom disse 17 år, men prosentandelen med psykisk utviklingshemning har holdt seg nokså konstant.

De fleste utviklingshemmede har vært siktet for sedelighetsforbrytelser, relativt mange for brannstiftelser. Omtrent halvparten hadde tidligere vært straffet, men relativt få hadde rusproblemer. Hver fjerde av de undersøkte ble oppfattet som lidende av mangelfullt utviklede sjelsevner og i tillegg diagnostisert som sinnssyke.

Det drøftes om HVPU-reformen kan ha innvirket på utviklingen. Det fremheves at mange av sedelighetsforbrytelsene kan forklares ut fra det forhold at det dreier seg om umodne personlighetstyper.

Anbefalte artikler