Neuralgisk amyotrofi eller en isolert lesjon av nervus interosseus anterior?

Sand T, Johnsen H-J, Hovdal H, Stovner LJ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Neuralgisk amyotrofi er en akutt partiell affeksjon av det perifere nervesystemet med relativt god prognose. Tilstanden kan av og til fremstå som en mononeuritt av n. interosseus anterior. En viktig differensialdiagnose er innklemming av nerven grunnet anatomiske varianter, og det kan ofte være vanskelig å avgjøre om operativ behandling er indisert eller ikke. Vi beskriver kliniske og neurofysiologiske funn hos fem pasienter som hovedsakelig fremstod med lammelse for fleksjon i tommelfingerens og pekefingerens ytterledd.

Neurofysiologiske og kliniske undersøkelser indikerte affeksjon også av andre nerver og sannsynliggjorde diagnosen neuralgisk amyotrofi. Elektromyografisk undersøkelse gav både diagnostisk og prognostisk informasjon om utbredelsen og alvorlighetsgraden av neuropatien. Prognosen med tanke på reinnervasjon synes å være rimelig god. Reinnervasjonens tidsforløp indikererte at den patologiske prosess ved neuralgisk amyotrofi sitter proksimalt, f.eks. distalt i plexus brachialis. En pasient ble operert pga. atypisk klinisk forløp og mistanke om innklemming uten at det ble gjort makroskopiske funn.

Anbefalte artikler