Innføring av en ny operasjonsmetode for rectumcancer

Schlichting E, Carlsen E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Lokalt residiv etter rectumcancerkirurgi er vanskelig å behandle og påfører ofte pasienten mye plager. Stor interesse har derfor vært knyttet til lovende resultater som viser redusert forekomst av lokale residiver som følge av en ny operasjonsmetode, total mesorektal eksisjon. Metoden baserer seg på grundig kjennskap til anatomien i bekkenet og spredningsmønsteret for rektumcancer. I Norge har det vært rapportert opptil 30% lokale residiver etter antatt kurativ rectumcancerkirurgi, mens det bl.a. fra England er registrert 4% lokale residiver dersom total mesorektal eksisjon gjøres. Vi innførte denne operasjonsmetoden etter grundig opplæring i januar 1994. Vi har fortløpende fulgt opp pasientene som er operert og sammenliknet resultatene med en tilsvarende gruppe pasienter som ble operert i de to siste årene før total mesorektal eksisjon ble innført. Bakgrunnen for hvorfor denne nye teknikken er tatt i bruk presenteres sammen med noen foreløpige resultater, som bl.a. viser at antall lokale residiver er betydelig redusert.

Anbefalte artikler