Er det forsvarlig å legge stipendiatens skjebne i veilederens hender?

Hegstad A-C Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Veileder-stipendiat-forhold vil kunne fortone seg svært forskjellig. I noen tilfeller har forholdet en ren forretningsmessig karakter og reguleres av kontraktfestede rettigheter og plikter. For andre utvikler veileder-stipendiat-forholdet seg til å bli et nært og personlig forhold hvor begge parter investerer mye tid, følelser og engasjement. Alliansen mellom veileder og stipendiat representerer et faglig, økonomiskog følelsesmessig avhengighetsforhold, hvor betydningen og størrelsen av den rasjonelle og emosjonelle komponenten vil variere fra forhold til forhold og over tid innen det samme forholdet. Avhengigheten mellom veileder og stipendiater er gjensidig, men vil som regel være asymmetrisk, ved at stipendiaten som oftest er mer avhengig av veilederen enn veilederen er av stipendiaten. Ved asymmetriske avhengighetsmønstre oppstår en relasjon hvor eŸn person har makt over en annen. Jo mer avhengig stipendiaten er av veilederen, desto mer makt vil veilederen ha over stipendiaten. Denne ubalansen er hensiktsmessig og vil være til gagn for begge parter dersom den utnyttes på en fruktbar måte. Faren i ethvert forhold hvor makten er ujevnt fordelt, er at den sterkeste parten kan misbruke sin posisjon.

Anbefalte artikler