Barn og ungdom med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom

Kleveland PM Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Diagnostikk og behandling av pasienter med ulcerøs kolitt og Crohns sykdom er i prinsipp lik hos barn, unge og voksne, men det er flere forhold rundt det å få sykdommen i ung alder som bør bli gjenstand for større oppmerksomhet.

Inflammatorisk tarmsykdom forekommer relativt sjelden i denne aldersgruppen. Årvåkenheten overfor sykdommene både allment, blant pårørende og allmennpraktiserende helsepersonell er liten. Tiden før pasientene får erkjent sitt problem og blir henvist til kompetente fagmiljøer blir ofte unødvendig lang.

Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom hos unge er ofte særlig utbredt i tarmen, og sykdommene er aktive. Kroniske mage- og tarmsymptomer på grunn av disse sykdommene i en alder med maksimal fysisk og mental vekst får ofte alvorlige følger for fysisk og mental helse. Livskvaliteten til de unge og deres nærmeste familie rammes. Pasientforeninger kan her yte informasjon og støtte.

Artikkelen refererer en del forhold som er viktige ut fra unge pasienters erfaring med helsevesenet og egen sykdom slik den er kommet til uttrykk gjennom ungdomssamlinger (likemannsarbeid) arrangert av Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.

Anbefalte artikler