Tidsskriftet og de nye mediene

Westin S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Selv om Tidsskrift for Den norske lægeforening har en solid plass som vitenskapelig fagblad og kulturbærer for norske leger, er det trekk ved dagens mediesituasjon som bør vies oppmerksomhet.

Tendensen til mer engelskspråklig publisering er vel begrunnet, men kan svekke de andre nasjonalspråklige tidsskriftene. I mange land har nye helsefaglige tabloidtidsskrifter funnet et marked mellom de seriøse vitenskapelige tidsskriftene og praktikerne. Nye nettmedier og e-postlister utvikles, uten at man i dag kan si om dette vil bidra til fragmentert fagutvikling i lukkede elektroniske rom, eller om flere inspireres til å løfte sitt fagstoff over terskelen til et mer varig liv i de etablerte tidsskriftene.

Problemet for den travle kliniker blir etter hvert hvordan han skal beskytte seg mot for mye informasjon. Det nye mediemangfoldet kan medføre at de etablerte tidsskriftene får en viktigere rolle ved å sile, kvalitetssikre og servere fagstoff i en form som er både seriøs og tiltalende. Her ligger også utfordringen til Tidsskriftet “vårt”.

Anbefalte artikler