Trenger kvinner andre strategier enn menn for å forebygge hjerte- og karsykdom?

Tonstad S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Epidemiologiske data viser at risikofaktorene for hjerte- og karsykdom er de samme for menn og kvinner, men kvinner har en lavere absolutt risiko for hjerte- og karsykdom enn menn ved alle aldre. Hos eldre kvinner er allikevel den tilskrivbare risikoen (eller andelen av sykdom som ville vært unngått hvis en kausal risikofaktor ble fjernet) større enn hos menn, fordi risikofaktorene er mer utbredt. I tillegg er alder en viktigere faktor for kvinner enn for menn - hvorvidt dette har direkte sammenheng med menopausen er omdiskutert. Nedgangen i hjerte- og karsykdom blant kvinner i mange land har vært like bratt eller brattere enn hos menn. Intervensjoner som senker høyt blodtrykk hos eldre og som senker lipidnivået hos kvinner med koronarsykdom har vist positive resultater på kliniske endepunkter. Disse observasjonene tyder på at potensialet for forebygging på individnivå er stort hos postmenopausale kvinner. Risikofaktorene hos premenopausale kvinner bør betraktes under ett. Intervensjon overfor isolerte risikofaktorer vil sjelden gi gevinst i økte leveår. Populasjonsbaserte strategier bør rettes mot alle kvinner. Vi kjenner lite til effekten av slike strategier på resten av familien og på neste generasjon.

Anbefalte artikler