Dødelighet og kreftrisiko ved systemiske bindevevssykdommer

Gran JT Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Systemiske bindevevssykdommer karakteriseres av multiorganaffeksjon, inflammasjon og vaskulitt. Sykdommene er relativt sjeldne, og årsaksforholdene ofte uavklarte. Alvorlighetsgraden varierer, men flere av sykdommene har høy dødelighet og kan være forbundet med økt risiko for utvikling av malign sykdom. Artikkelen gir en oversikt over kreftrisiko og dødelighet ved enkelte systemiske bindevevssykdommer.

Spesielt omtales sammenhengen mellom kliniske manifestasjoner og økt dødelighet ved systemisk sklerose, systemisk lupus erythematosus og polyarteritis nodosa. Videre redegjøres det for den økte kreftrisiko ved dermatomyositt, primært Sjögrens syndrom og hos pasienter med Wegeners granulomatose som behandles med cyklofosfamid. Den mulige økte dødelighet ved arteritis temporalis diskuteres.

Anbefalte artikler