Profesjonslæring og kollektiv kunnskap

Akre V, Ludvigsen SR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De sosiale aspekter ved læring og betydningen av produksjonspress for legenes kollektive kunnskapsutvikling blir belyst i denne artikkelen. I 1994 ble 20 leger ved et større sykehus intervjuet, 11 ved medisinsk og ni ved kirurgisk avdeling. Adgang til læringssituasjoner står sentralt for å forstå hvordan læringsmuligheter utnyttes eller forspilles i den daglige virksomheten i avdelingene og hvordan de oppstår i en gråsone mellom den formelle organiseringen av arbeidet og de uformelle interpersonlige nettverk som skapes i sykehuset. Seksjoneringen av avdelingene brukes som eksempel på hvordan organisatoriske faktorer regulerer hvilke deler av virksomheten legene får innsikt i. Ideen om den gode svenn og forholdet mellom initiativ og invitasjon belyser hva det komplekse sosiale samspillet betyr for læring. Til slutt peker vi på tid som en sentral, men knapp ressurs som påvirker den kollektive kunnskapsutviklingen i avdelingen.

Anbefalte artikler