Oppfatninger blant norske sykehusleger om samarbeidet mellom lege og sykepleier

Hoftvedt BO, Falkum E, Akre V Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En positiv atmosfære preget av samarbeid mellom lege og sykepleier er nødvendig for god kvalitet på helsetjenesten i sykehus. I denne undersøkelsen ble 1 278 norske leger spurt om hvordan de vurderte samarbeidet med sykepleierne. 75% av legene var enigi at lege-sykepleier-samarbeidet var kjennetegnet ved åpenhet og dialog. Halvparten opplevde ikke at sykepleierne prøvde å gå inn på legenes arbeidsområder. Bare 14% mente at kommunikasjonen var preget av forutinntatte holdninger, mens 20% oppgav at konflikter mellom de to gruppene sjelden ble diskutert åpent. Blant legegruppene hadde psykiaterne den mest positive holdningen til samarbeidet med sykepleierne, mens kirurger, ikke-spesialister (turnusleger og spesialistkandidater) og yngre leger opplevde noe dårligere samarbeidsforhold. Kjønn eller stilling hadde ingen signifikant betydning for samarbeidsforholdene. Opplevelse av autonomi og lavt stressnivå i arbeidet virket positivt inn på legenes oppfatning av samarbeidet med sykepleierne.

Anbefalte artikler