Medisinsk-faglig ansvar - tilbakeblikk og fremtidsperspektiv

Ohnstad B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Sosial- og helsedepartementet har fremlagt forslag til ny lov om helsepersonell. Loven er ment å skulle erstatte dagens profesjonslover, herunder legeloven. I henhold til ¼16 i dagens legelov skal legers virksomhet organiseres i slike former at den er medisinsk forsvarlig, og slik at legen er selvstendig og uavhengig overfor andre i medisinsk- faglige spørsmål.

Det er i lovforslaget ikke tatt inn en bestemmelse som tilsvarer ¼16 i dagens legelov.

Innebærer dette at legen blir fratatt sin faglige autonomi i forslaget til ny lov om helsepersonell?

Hva med legens instruksjonsrett i forhold til annet helsepersonell? Hvordan er dette regulert i dag, og hvordan kan dette reguleres i fremtiden? Dette er spørsmål som drøftes i artikkelen.

Anbefalte artikler