Fordeling av velstand er fordeling av helse

Brekke M Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Ulikheter i levekår mellom områder og innen områder avspeiler seg i ulikheter når det gjelder sykelighet og dødelighet. I artikkelen drøftes denne sammenhengen, og det vises til forskjellige forklaringsmodeller for hvorfor det forholder seg slik og til aktuell forskning omkring disse. Forfatteren tar for seg særtrekk ved storbybefolkningens helseulikheter og belyser disse ved eksempler fra Oslo.

Anbefalte artikler