Trombocytopeni utløst ved auranofinbehandling

Bakke E, Myklebust G, Gran JT Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Trombocytopeni er en sjelden, men potensielt alvorlig bivirkning ved behandling med auranofin (Ridaura). I artikkelen bekrives tre pasienter som utviklet trombocytopeni under slik behandling. Etter seponering av medikamentet ble antall trombocytter normalisert i løpet av åtte uker. To pasienter ble behandlet med perorale kortikosteroider. Risikoen for å utvikle denne type bivirkning er liten (0,7%). Årsaksmekanismen er ikke klarlagt, men perifer platedestruksjon ansees som en mer sannsynlig mekanisme enn reduksjon i trombocyttproduksjonen. Reduksjonen av antall blodplater kan utvikles hurtig eventuelt med kutane og mukokutane blødninger som første sykdomstegn. Pasientene bør i tillegg til regelmessige hematologiske kontroller få muntlig og skriftlig orientering om slike bivirkninger.

Anbefalte artikler