Registrering av ulykker og skader i kommunehelsetjenesten

Lund H, Lium E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Registrering av ulykker i primærhelsetjenesten har vært mangelfull. Dette skyldes til dels manglende entusiasme, men ikke minst mangel på hensiktsmessige registreringsmetoder i primærhelsetjenesten. I vår registrering har vi benyttet en automatisk ulykkesregistreringsmodul i Profdocs EDB-baserte journalsystem. Denne metoden er enkel, hensiktsmessig og lite tidkrevende. Den har gitt reelle data i Os kommune, hvor registreringen i 1996 har foregått. Registreringen gir et nyttig bakgrunnsmateriale for forebyggende strategier. I dag krever dette noe EDB-kompetanse hos den enkelte lege som skal samle inn data. I fremtiden bør det være mulig å sende sine rådata til en sentral enhet som kan bearbeide disse slik at den enkelte kommunelege 1 kan få en ferdigskrevet rapport i retur.

Anbefalte artikler