Palliativ cytostatikabehandling av metastaserende cancer coli/recti i allmennpraksis

Skylstad D, Sørbye H, Småland R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kun et mindretall av pasienter med metastaserende cancer coli/recti får i dag et tilbud om palliativ kjemoterapi. Behandlingskombinasjonen 5-fluorouracil/Leucovorin gir en responsrate på 25-40%, og pasienter under 75 år med subjektivt plagsomme symptomer eller med objektiv progrediering av sykdom bør få et tilbud om slik behandling. Et hovedproblem i forhold til å gi et slikt behandlingstilbud er imidlertid kapasitetsproblemer ved sykehuspoliklinikker. Behandlingen er i prinsippet enkel å gjennomføre og bør kunne administreres i allmennpraksis. For pasienten vil det være en fordel om behandlingen kan gis nær hjemstedet, for å unngå tidkrevende og anstrengende reiser. Vi har ved vår avdeling etablert et samarbeid med leger i allmennpraksis. Det ble arrangert kurs/møte for allmennpraktikere, kirurger og indremedisinere (gastroenterologer) om indikasjoner og praktisk gjennomføring av behandlingen. Etter en initial vurdering av pasient hos onkolog ble det etter skriftlig henvisning startet opp behandling hos allmennpraktiker. Fortløpende evaluering etter fem og ti kurer ble gjort i samarbeid mellom allmennpraktiker og onkolog. Våre erfaringer tilsier at denne behandlingen kan gis i allmennpraksis, men det forutsettes et nært samarbeid og at allmennpraktiker har lett tilgang på onkologiske råd. En slik behandlingsmodell vil sannsynligvis bli aktuell i økende grad, da nye cytostatiske medikamenter er på vei inn i behandlingen, og da noen av disse medikamenter vil være enkle å administrere i allmennpraksis.

Anbefalte artikler