Forekomst og utforming av skriftlige retningslinjer for R÷-ordre

Søvik O, Næss A-C Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Utviklingen av stadig mer avansert medisinsk teknologi og medikamentelle og kirurgiske behandlingsformer har vært med på å flytte grensene for medisinsk behandling. For en del pasienter vil behandlingen påføre pasienten et langtrukket og smertefullt sykdomsforløp i livets sluttfase. Enkelte sykehusavdelinger har i den forbindelse utarbeidet retningslinjer for “resuscitering minus-ordre” (R÷-ordre) for de pasienter der det er naturlig å avstå fra hjerte-lunge-redning ved en akutt respirasjons- og sirkulasjonsstans. Vi undersøkte forekomsten av slike retningslinjer ved 14 somatiske avdelinger fordelt på seks sykehus. Retningslinjene var svært varierende i omfang og innhold selv innenfor samme sykehus. Undersøkelsen viser at avdelingene hadde mangelfulle rutiner for utarbeiding av R÷-ordre. Innholdet i de skriftlige retningslinjene diskuteres og et forslag til retningslinjer for R÷-ordre er utarbeidet. Mangelfulle retningslinjer med uklare eller ufullstendige formuleringer kan medføre at det iverksettes hjerte-lunge-redning hos pasienter der hjerte-lunge-redning enten er nytteløst eller er til større skade enn gagn for pasienten i livets naturlige sluttfase.

Anbefalte artikler