Ti års neurokirurgi ved Regionsykehuset i Tromsø

Ingebrigtsen T, Nygaard ØP, Trumpy JH Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Nevrokirurgisk avdeling ved Regionsykehuset i Tromsø ble opprettet i januar 1986 for å yte neurokirurgisk service til befolkningen i Nord-Norge. Det er i tiårsperioden 1986-95 utført 3225 operasjoner, herav 1157 kraniotomier og 1335 spinalkirurgiske inngrep. Antall operasjoner per år har økt fra 201 til 442 og antall innleggelser fra 265 til 908. Antall behandlede pasienter per ansatt er mer enn tredoblet, samtidig som liggetiden er redusert med 43% til 4,5 dager.

Økningen må forventes å fortsette, som følge av bedret diagnostikk av sykdommer i nervesystemet, økende antall eldre i befolkningen og nye behandlingstilbud. Redusert spinalkirurgisk virksomhet ved lokalsykehusene vil også føre til økt aktivitet. Neurokirurgisk behandling er svært kostnadseffektiv. Ytterligere effektivisering uten samtidig reduksjon av kvaliteten er ikke mulig, det er heller behov for å øke den gjennomsnittlige liggetiden noe. Avdelingen må derfor bygges ut med økt operasjonskapasitet, flere senger og flere ansatte.

Anbefalte artikler