Seleksjon av pasienter til geriatrisk behandling - et kvalitetssikringsprosjekt

Aarseth LB, Engedal K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


En stor andel av pasienter som blir innlagt i somatiske sykehus i dag er 75 år og eldre. Disse har ofte multiple sykdommer og hurtig innsettende funksjonsbegrensning og ferdighetstap. Rask igangsetting av behandling og rehabilitering kan forebygge ytterligere ferdighetstap og bedre behandlingsresultatet. Undersøkelser har vist at ikke alle gamle har samme behandlingsgevinst. Seleksjon av pasienter som kan nyttiggjøre seg geriatrisk behandling er derfor nødvendig.

Hensikten med dette utviklingsprosjektet var å beskrive hvorledes et geriatrisk team på en enkel og rask måte kan selektere pasienter til geriatrisk behandling. Karakteristika for 102 pasienter som ble selektert til geriatrisk behandling, er sammenliknet med Laakes fire definerte kriterier av en pasient som trenger geriatrisk vurdering og behandling. Samsvaret mellom teamets globale kliniske vurdering og Laakes kriteriebaserte definisjon var tilfredsstillende dersom tre av fire kriterier i Laakes definisjon var oppfylt.

Anbefalte artikler