Rehabilitering av eldre slagpasienter i en geriatrisk avdeling

Thommessen B, Laake K, Bautz-Holter E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mer enn to av tre slagpasienter er over 70 år. Til tross for dette mangler man fortsatt kunnskap om hvordan det går med de eldste slagpasientene.

Vi har studert forløpet for 171 slagpasienter med gjennomsnittsalder 78,4 år innlagt i geriatrisk avdeling til rehabilitering. Pasientene ble evaluert med mål på ADL-funksjon, motorisk funksjon, mental status og grad av handikap på flere tidspunkter, bl.a. seks og 12 måneder etter slaget.

Andelen som døde i løpet av det første året var 19%, mens ca. 25% fikk fast sykehjemsplass. Fire av fem som overlevde sykehusoppholdet ble utskrevet til hjemmet, og seks av ti pasienter var fortsatt hjemmeboende etter ett år. Resultatene indikerer at også de eldste pasientene har et potensial for bedring etter slag som det er verdt å satse på.

Anbefalte artikler