Psykisk helse blant flyktninger

Lavik NJ, Solberg Ø, Varvin S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Traumatisering og psykiatriske symptomer ble undersøkt blant 346 nye pasienter mottatt over en femårsperiode ved poliklinikken ved Psykososialt senter for flyktninger, Universitetet i Oslo, ved systematisk klinisk intervju.

Mer enn 50% hadde vært utsatt for systematisk fysisk tortur, og like mange hadde vært involvert i alvorlige krigshandlinger. 10% hadde arbeid i Norge. 20-30% var i skole eller studier, 40% var uten beskjeftigelse av noen art.

50% fikk diagnosen posttraumatisk stressforstyrrelse.

Forholdet mellom demografisk bakgrunn, traumatisering, eksil og symptomer illusteres ved kasuistikker.

Anbefalte artikler