Hvordan går det med "eldrebølgen"?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Artikkelen er en analyse av demografiske forhold i den eldre befolkningen frem til 2020 med Norges offisiellestatistikk som datagrunnlag. Det mest markerte trekk i utviklingen av befolkningssammensetningen i de senere år harvært økningen i andelen kvinner på 80 år og over. Dette skyldes spesielt bedrede leveutsikter, og har skjedd paralleltmed en nedgang i kardiovaskulær mortalitet. Også for eldre menn har det vært en nedgang i kardiovaskulær mortalitetgjennom de siste 10-15 år, men hos menn motvirkes dette av en beklagelig sterk, nesten 50% økning i aldersspesifikkkreftdødelighet fra rundt 1960. Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av folkemengden er usikre, særlig når detgjelder gamle kvinner. Fremskrivningene viser store regionale forskjeller som må skyldes ulikheter i fødselsrater ogmobilitet i befolkningen i tidligere tider. Det er viktig at de som planlegger helsetjenesten, er oppmerksom på disseregionale forskjellene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media