Hvordan går det med "eldrebølgen"?

Laake K, Jakaityte J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Artikkelen er en analyse av demografiske forhold i den eldre befolkningen frem til 2020 med Norges offisielle statistikk som datagrunnlag. Det mest markerte trekk i utviklingen av befolkningssammensetningen i de senere år har vært økningen i andelen kvinner på 80 år og over. Dette skyldes spesielt bedrede leveutsikter, og har skjedd parallelt med en nedgang i kardiovaskulær mortalitet. Også for eldre menn har det vært en nedgang i kardiovaskulær mortalitet gjennom de siste 10-15 år, men hos menn motvirkes dette av en beklagelig sterk, nesten 50% økning i aldersspesifikk kreftdødelighet fra rundt 1960. Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av folkemengden er usikre, særlig når det gjelder gamle kvinner. Fremskrivningene viser store regionale forskjeller som må skyldes ulikheter i fødselsrater og mobilitet i befolkningen i tidligere tider. Det er viktig at de som planlegger helsetjenesten, er oppmerksom på disse regionale forskjellene.

Anbefalte artikler