Evaluering av allmennpraktikerstipendordningen - lite frø, rik avling

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den norske lægeforening opprettet i 1976 en stipendordning for allmennpraktikere. Evaluering av perioden 1986-93 bleforetatt ved at stipendiater, søkere som fikk avslag og ansatte ved de fire allmenn- og samfunnsmedisinske instituttenebesvarte et spørreskjema. I tillegg ble et utvalg av stipendiatene intervjuet over telefon. Av 213 fremsatte søknader iperioden ble 137 (64%) innvilget. Kvinneandelen blant stipendiatene var 33%. Stipendiatenes alder var i gjennomsnitt 38år (SD 6). Prosjektene som fikk støtte, fordelte seg tilnærmet likt mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning.For nesten tre firedeler startet prosjektet med en konkret problemstilling knyttet til egen praksis. 72% avstipendiatene hadde publisert fra sitt prosjekt og 9% var fortsatt i skrivefasen ved undersøkelsestidspunktet. Nær totredeler av stipendiatene hadde forsket etter endt stipendperiode. Stipendiatene var stort sett fornøyd medveiledningen, men flere etterlyste større faglig bredde hos veilederne. Instituttene for allmenn- og samfunnsmedisinønsket alle en videreføring av stipendordningen, men presiserte behovet for driftsmidler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media