Evaluering av allmennpraktikerstipendordningen - lite frø, rik avling

Swensen E, Steine S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den norske lægeforening opprettet i 1976 en stipendordning for allmennpraktikere. Evaluering av perioden 1986-93 ble foretatt ved at stipendiater, søkere som fikk avslag og ansatte ved de fire allmenn- og samfunnsmedisinske instituttene besvarte et spørreskjema. I tillegg ble et utvalg av stipendiatene intervjuet over telefon. Av 213 fremsatte søknader i perioden ble 137 (64%) innvilget. Kvinneandelen blant stipendiatene var 33%. Stipendiatenes alder var i gjennomsnitt 38 år (SD 6). Prosjektene som fikk støtte, fordelte seg tilnærmet likt mellom klinisk forskning og helsetjenesteforskning. For nesten tre firedeler startet prosjektet med en konkret problemstilling knyttet til egen praksis. 72% av stipendiatene hadde publisert fra sitt prosjekt og 9% var fortsatt i skrivefasen ved undersøkelsestidspunktet. Nær to tredeler av stipendiatene hadde forsket etter endt stipendperiode. Stipendiatene var stort sett fornøyd med veiledningen, men flere etterlyste større faglig bredde hos veilederne. Instituttene for allmenn- og samfunnsmedisin ønsket alle en videreføring av stipendordningen, men presiserte behovet for driftsmidler.

Anbefalte artikler