Brystkreft - insidens, mortalitet og stadiemigrasjon i Norge

Zahl P-H Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Aldersstandardiserte insidensrater for brystkreft er jevnt voksende for perioden 1965-94, mens tilsvarende mortalitetsrate vokser langt mindre. Dette skyldes bedre behandling og stadiemigrasjon. Med stadiemigrasjon menes det at den relative andelen i et stadium forandrer seg over tid. For brystkreft observerer man at andelen diagnostisert med stadium 1 har økt fra 50% til 60% i perioden, mens andelen med stadium 2 har vært konstant rundt 30%. Andelen med stadium 3 og 4 var hver rundt 10% i perioden 1965-69 men er nå redusert til hhv. 3% og 5%. Etter korreksjon for stadiemigrasjon vises det at den relative treårsoverlevelse for stadium 1 har økt fra 90% til 95%, mens tilsvarende for stadium 2 har økt fra 67% til 85% i perioden. Betydningen av tidligere diagnostikk uavhengig av den organiserte mammografiscreeningen diskuteres. Til slutt diskuteres alternative statistiske modeller for å evaluere screeningprogrammer.

Anbefalte artikler