Aldring, demens og bilkjøring

Brækhus A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Fra fylte 70 år kreves helseattest for å inneha førerkort. Attesten skal utfylles av lege. Legen har meldeplikt dersom kravene til å ha sertifikat ikke er oppfylt. For legen kan vurderingen være problematisk på flere måter. Det gjelder den konkrete vurderingen av hvorvidt pasienten fyller kravene, men legens rolle i en mellomstilling mellom pasient og samfunn kan også være vanskelig. Basert på litteraturgjennomgang og egne erfaringer diskuteres disse problemene med utgangspunkt i demenssykdommene. Demens er hyppig i eldre år og rammer ca. 15% av alle over 75 år. Moderat og langtkommet demens er uforenlig med bilkjøring, men en del av pasientene med mild grad av demens er fremdeles i stand til å kjøre bil på en forsvarlig måte. Utfordringen består i å identifisere dem som fremdeles er sikre bilførere. Gjeldende retningslinjer til bruk ved vurdering av fortsatt bilkjøring hos pasienter med demens gjennomgås kort.

Anbefalte artikler