Voldsofre i den generelle ungdomsbefolkningen

Pape H, Pedersen W Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi presenterer ny forskningsbasert kunnskap om risikofaktorer for å bli offer for vold. Datamaterialet stammer fra en representativ studie av unge mennesker fra Oslo-regionen (n 447, responsrate: 86%). Spørsmål om offeropplevelser, drikkevaner, alkoholproblemer samt egen voldelighet og konfliktskapende atferd ble stilt første gang da respondentene var 18-20 år gamle (1993), og gjentatt to år senere.

Flere menn enn kvinner hadde opplevd trusler eller vold. For begge kjønn var det sterke sammenhenger mellom alkoholproblemer og voldsutsatthet, mens mål på konsummengde og beruselsesfrekvens bare gav beskjedne utslag. Blant menn var imidlertid egen voldelighet den variabelen som gav desidert størst utslag, både i analyser av tverrsnittsdata og i longitudinelle analyser. Blant kvinner, derimot, var tidligere opplevelser som voldsoffer uten sammenlikning den sterkeste prediktoren. Det var dessuten høy stabilitet mht. slike opplevelser over tid blant kvinner, men ikke blant menn. Resultatene tyder følgelig på at tiltak som har til hensikt å redusere den enkeltes utsatthet for vold, i stor utstrekning bør være kjønnsspesifikke.

Anbefalte artikler