Voldsofre i den generelle ungdomsbefolkningen

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi presenterer ny forskningsbasert kunnskap om risikofaktorer for å bli offer for vold. Datamaterialet stammer fra enrepresentativ studie av unge mennesker fra Oslo-regionen (n 447, responsrate: 86%). Spørsmål om offeropplevelser,drikkevaner, alkoholproblemer samt egen voldelighet og konfliktskapende atferd ble stilt første gang da respondentenevar 18-20 år gamle (1993), og gjentatt to år senere.

  Flere menn enn kvinner hadde opplevd trusler eller vold. For begge kjønn var det sterke sammenhenger mellomalkoholproblemer og voldsutsatthet, mens mål på konsummengde og beruselsesfrekvens bare gav beskjedne utslag. Blantmenn var imidlertid egen voldelighet den variabelen som gav desidert størst utslag, både i analyser av tverrsnittsdataog i longitudinelle analyser. Blant kvinner, derimot, var tidligere opplevelser som voldsoffer uten sammenlikning densterkeste prediktoren. Det var dessuten høy stabilitet mht. slike opplevelser over tid blant kvinner, men ikke blantmenn. Resultatene tyder følgelig på at tiltak som har til hensikt å redusere den enkeltes utsatthet for vold, i storutstrekning bør være kjønnsspesifikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media