Brudd i ansiktsskjelettet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Interpersonell vold starter ofte med munnen (ordet) og øyet (blikket). Når den fysiske vold starter, vil den idominerende grad rette seg mot ansiktet. Vold som årsak til brudd i ansiktet må sees på som en alvorliglegemsbeskadigelse med betydelig risiko for varigeog livstruende skader. Retrospektiv analyse av 1273 pasienter medansiktsfrakturer ved Regionsykehuset i Tromsø i årene 1987-95 viser stabilt antall brudd i perioden. Ved Østfoldsentralsykehus ble det i 1993 gjort en prospektiv undersøkelse av 162 ansiktsfrakturer. I begge materialene utgjør ungemenn cirka halvparten av pasientene. Menn i alderen 15-29 år har brudd i ansiktsskjelettet mellom sju og åtte ganger såofte som resten av befolkningen. Vold mellom alkoholpåvirkede unge menn er den dominerende årsak til skadene. Unge mennhar ofte selv provosert volden, og de er utsatt for å komme i liknende situasjoner igjen. For denne gruppen er detberettiget å snakke om deltaker i volden, sjeldnere dreier det seg om noe egentlig voldsoffer. Mishandling av kvinnerutgjør et spesielt problem, idet brudd som er resultat av dette, ofte blir forsøkt kamuflert som ulykker i hjemmet. Enbetydelig andel av ansiktsfrakturer burde kunne unngås ved alternativ og konfliktdempende atferd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media