Brudd i ansiktsskjelettet

Elverland HH, Voss R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Interpersonell vold starter ofte med munnen (ordet) og øyet (blikket). Når den fysiske vold starter, vil den i dominerende grad rette seg mot ansiktet. Vold som årsak til brudd i ansiktet må sees på som en alvorlig legemsbeskadigelse med betydelig risiko for varigeog livstruende skader. Retrospektiv analyse av 1273 pasienter med ansiktsfrakturer ved Regionsykehuset i Tromsø i årene 1987-95 viser stabilt antall brudd i perioden. Ved Østfold sentralsykehus ble det i 1993 gjort en prospektiv undersøkelse av 162 ansiktsfrakturer. I begge materialene utgjør unge menn cirka halvparten av pasientene. Menn i alderen 15-29 år har brudd i ansiktsskjelettet mellom sju og åtte ganger så ofte som resten av befolkningen. Vold mellom alkoholpåvirkede unge menn er den dominerende årsak til skadene. Unge menn har ofte selv provosert volden, og de er utsatt for å komme i liknende situasjoner igjen. For denne gruppen er det berettiget å snakke om deltaker i volden, sjeldnere dreier det seg om noe egentlig voldsoffer. Mishandling av kvinner utgjør et spesielt problem, idet brudd som er resultat av dette, ofte blir forsøkt kamuflert som ulykker i hjemmet. En betydelig andel av ansiktsfrakturer burde kunne unngås ved alternativ og konfliktdempende atferd.

Anbefalte artikler