Gjør det selv-tester - nyttige eller farlige?

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Medisinsk selvtesting er ikke noe nytt. De siste 50 år har norske diabetespasienter fulgt opp sitt egetblodsukkernivå, først ved hjelp av tablettester og strimmelreaksjoner i urinen, senere ved hjelp av enkle systemer tilblod-glukosemåling. Graviditetstester er et annet velkjent eksempel. En kuriositet er "bantningsprovet", en test påketoner i vanlig kiosksalg i Sverige i 1970-årene, den indikerte om slankingen var effektiv nok! Promilletester finnesi automater. I USA er nye "gjør det selv-tester" godkjent for utredning av coloncancer, høyt kolesterol,medikamentmisbruk, og protrombintid (TT). Selvtesting, selvdiagnostikk og kanskje selvmedikasjon kan raskt blihverdagen i Norge. Dette reiser spørsmål av faglig, etisk, økonomisk og praktisk art.

  Industrien satser på utvikling av tester til hjemmebruk. Engangspakninger, "tørrkjemi", spesifikke enzymer,immunologi, kromatografi, filtrering og elektronikk er elementer som inngår. Gode produkter konkurrerer med størreanalysemaskiner mht. sensitivitet og spesifisitet. Prøvemateriale i form av blod, urin, spytt og tårevæske anvendes.Med seriøse produkter følger tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon.

  Selvtesting med og uten oppfølging

  Det går et klart skille mellom selvtesting i samråd med lege eller annet helsepersonell, og selvtesting utenorganisert oppfølging. De fleste aksepterer det første. Selvtesting uten oppfølging øker i omfang og skaper behov fordiskusjon.

  Godkjenningen av en HIV-test til selvadministrering i USA (1), og norske aviskommentarer til dette (2), reiserinteressante spørsmål. I USA har mer enn 60% av personer med risikoatferd for HIV-smitte ikke testet seg. Gjennombedret tilgjengelighet, forenklet testprosedyre og fullstendig anonymitet kan økte testrater gi helsegevinst. Pasientenkjøper en testpakke, sender inn testkortet påført en bloddråpe til et kvalifisert laboratorium, og får resultatet enuke etter per telefon.

  Fordeler og ulemper ved selvtesting

  Selvtesting er enkelt både for pasient og lege. Analysen skjer før prøvematerialet blir for gammelt. Resultatet erklart umiddelbart. Behandlingsopplegg kan forenkles og optimaliseres, telefonkonsultasjoner kan utnyttes.Konsultasjonen blir målrettet, f.eks. møter kvinnen direkte til første svangerskapskontroll etter selv å ha påvistgraviditet. Gjør det selv-testing kan bidra til at pasienter tar ansvar for egen helse og eget liv.

  Men hjemmetesting kan ha ulemper, ikke minst av psykososial og etisk art (3). Vi vet lite om konsekvensene. Hvaskjer når pasienter mottar ugunstige prøveresultater over telefon? Blir budskapet uhåndterlig, er faren for suicid tilstede. Feiltolking av prøveresultater kan unngås ved samtale med helsepersonell. Samtidig overvurderer vi kanskjeeffekten av vår tilstedeværelse. Kan hypokondritendenser forsterkes? Vi trenger kunnskap om hvorfor en person hellertester seg selv enn oppsøker lege.

  Selvtesting påvirker mellommenneskelige relasjoner. Enkle tester kan øke press om testing fra ulike instanser.Testing under tvang og trusler blir mulig. Hvordan helsepersonell og lovverk skal ta hånd om dette krevergjennomdrøfting.

  Spares det penger på at pasienter tester seg selv, eller fører det til kostnadskrevende retestinger og unødvendigeundersøkelser? Glukosemåling er veletablert og omhyggelig regulering av blodsukkeret gir færre komplikasjoner.Utgiftene refunderes av Rikstrygdeverket, i 1996 over 100 millioner kroner. Men få studier viser hvor godt diabetikerneselv måler sitt blod-glukosenivå, og om mulighetene utnyttes maksimalt. Helsemyndighetene har nettopp gitt støtte tilet prosjekt som skal undersøke dette i regi av Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorieanalyser utenforsykehus, NOKLUS. I styringsgruppen er pasienter, leger, bioingeniører og myndigheter representert. Mulighetene forregelmessig ekstern kontroll av blod-glukosemålinger vil bli utredet. Kostnadsbetraktninger i forbindelse med andretester er foreløpig ukjent.

  Forutsetningen for lønnsomhet er riktige målinger. Selvtestene må fungere for brukerne. I Norge vil NOKLUS væresentral ved slike utprøvninger. Det er tatt initiativ til nordisk koordinering av liknende prosjekter.

  Er selvtesting ønskelig?

  Gjør det selv-testene kommer. Myndighetene er ambivalente. Helseministeren ønsker at folk skal ta hånd om egenhelse, også ved bruk av medier som telefon og e-post (4). Rikstrygdeverket refunderer utgifter til selvtesting avblodsukkerverdier. Statens helsetilsyn sier nei til selvtesting av HIV, og er generelt reserverte (2).

  Det bør utvises åpenhet, men varsomhet overfor gjør det selv-tester. Kritisk vurdering og evaluering er nødvendig avså vel medisinske, tekniske, psykososiale, etiske som økonomiske forhold. Uten kunnskapsbaserte valg og reflekterteholdninger kan man få et dyrt kaos av engstelige pasienter med uklare og egenproduserte diagnoser. Med seriøs seleksjonkan gjør det selv-tester bli et viktigere hjelpemiddel enn i dag som ledd i diagnostisering og oppfølging avsykdom.

  Cecilie Daae
  Ludvig N.W. Daae

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media