Kostnadsbesparelse ved autotransfusjon i forbindelse med koronarkirurgi

Øvrum E, Holen EÅ, Tangen G, Øystese R Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Ved åpen hjertekirurgi kan pasientens blod oppsamles og gis tilbake (autotransfunderes) under forskjellige faser av operasjonen. Hos 3 637 fortløpende pasienter som gjennomgikk koronar bypassoperasjon, ble et fastlagt blodsparingsprogram systematisk gjennomført, og mer enn 8000000 ml blod/blodtilblandet væske ble oppsamlet og gitt tilbake til pasientene. Dette representerer anslagsvis en kostnadsgevinst på ca. 13 millioner kroner eller ca. 3500 kroner per pasient. I tillegg kommer sparte kostnader ved redusert morbiditet knyttet til homologe blodtransfusjoner. Det ble ikke registrert komplikasjoner relatert til autotransfusjonsrutinene, og de fleste pasienter ble raskt fysisk mobilisert. Av hele pasientgruppen fikk til sammen 69 pasienter (1,9%) tilført røde blodceller (med eller uten plasma) mens 76 pasienter (2,1%) ble gitt plasma alene og 11 pasienter (0,3%) fikk trombocyttkonsentrat. I alt kunne 3481 pasienter (95,7%) utskrives uten eksposisjon av bankblod eller blodprodukter. Hemoglobinkonsentrasjonen ved utskrivning var gjennomsnittlig 12,1 ± 1,4 g/100 ml. Vi konkluderer med at en kombinasjon av enkle autotransfusjonsprosedyrer medfører et svært lavt behov for transfusjon av bankblod hos pasienter som gjennomgår koronar bypasskirurgi. De medisinske og økonomiske gevinster er betydelige.

Anbefalte artikler