Rutinemessige ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen i Norge, 1994

Backe B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Høsten 1994 ble det gjort en tverrsnittsundersøkelse av ultralydbruk i svangerskapet. Materialet består av informasjon fra 1091 kvinner som fødte i løpet av én uke ved 58 av landets 65 fødeinstitusjoner.

Praktisk talt alle fødende (98%) hadde tilbud om én rutinemessig undersøkelse før uke 20. Bare tre av fødestedene opplyste at de gravide i nedslagsfeltet ikke ble tilbudt screening, alle disse fødestedene var små. Nesten alle kvinner blir undersøkt, andelen som kommer til fødsel uten å ha vært undersøkt i svangerskapet er 1,3%. Nesten alle (97,8%) får en rutineundersøkelse før uke 20.

De fleste (46%) var undersøkt én gang, 23,8% var undersøkt to ganger. I gjennomsnitt hadde hver kvinne fått utført 2,2 undersøkelser, som i 1988.

Det gjennomsnittlige undersøkelsestallet er lavest i helseregion 4 og 5, mens kvinner i region 2 og særlig i region 3 gjennomgår flest undersøkelser i svangerskapet. Dette mønsteret er uforandret fra de to foregående undersøkelsene, og kan tyde på forskjeller i organisering av undersøkelsestilbudet.

Anbefalte artikler