Kollisjonsputer påvirker skademønsteret ved alvorlige thoraxtraumer

Pillgram-Larsen J, Geiran O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sentral torakal karskade ble funnet hos to bilførere og hjerteskade hos én etter kraftige frontkollisjoner hvor kollisjonspute ble utløst. En mann på 32 år anvendte ikke sikkert bilbelte. Han pådrog seg intimaskade av truncus brachiocephalicus. Det forelå uttalte bløtdelshematomer fortil i thorax. En kvinne på 39 år var sikret med bilbelte. Hun var bevisstløs med ekstensjonsspasmer, hadde en ruptur av aorta descendens, dessuten bekkenfraktur. Hos begge ble karoperasjon utført. Kvinnen døde etter to måneder uten å ha kommet til bevissthet. Den siste pasienten, en mann på 47 år, var ikke sikret med belte. Han ble livløs etter noen få minutter. Ved median nødtorakotomi ved innleggelse fant man total ruptur av høyre atrium.

Kollisjonsputer hindrer skade av støt mot kjøretøyets indre, men forhindrer ikke nødvendigvis deselerasjonstraumer ved høye hastigheter. En del pasienter kan ved bruk av kollisjonspute nå sykehuset med kritiske deselerasjonsskader og få ytre skadetegn.

Anbefalte artikler