Hormonell substitusjonsbehandling og kreft

Bjørge T, Tropé C Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


De siste 25 år har ulike problemstillinger knyttet til substitusjonsbehandling i klimakteriet vært svært aktuelle. De positive effektene ved denne typen behandling, f.eks. lindring av typiske klimakterieplager og redusert risiko for kardiovaskulære sykdommer og osteoporose, er etter hvert veldokumenterte. Fremdeles er det en del usikkerhet knyttet til en mulig sammenheng mellom hormonsubstitusjon og kreft, og om kvinner bør få hormonsubstitusjon etter gjennomgått kreftbehandling.

Gestagentillegget i substitusjonsbehandlingen eliminerer den østrogeninduserte risikoen for endometriecancer, og risikoen for mammacancer synes å være uendret eller lett økt etter langvarig bruk av østrogensubstitusjon. Nyere data tyder på at risikoen for kolorektal cancer er redusert ved østrogensubstitusjon. Gjennomgått behandling for endometrie- og mammacancer er ikke lenger en absolutt kontraindikasjon for østrogensubstitusjon. Det foreligger få undersøkelser der man har vurdert betydningen av substitusjonsbehandling for kvinner behandlet for ovarialcancer. Tilgjengelige data tyder imidlertid på at slik behandling ikke er skadelig.

Anbefalte artikler