Den norske fibromyalgi epidemiens vekst - og mulige fall

Gjesdal S, Kristiansen AM Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Stortinget har i årene 1991-95 innskjerpet de medisinske vilkårene for å få uførepensjon. Loven krever nå at det skal legges til grunn et “vitenskapelig basert sykdomsbegrep” ved søknad om uførepensjon. Lovendringene er kontroversielle og er kritisert både fra juridisk og medisinsk hold. Det presenteres tall fra Rikstrygdeverkets statistikk som viser utviklingen av antall uførepensjonister før, under og etter lovendringene, med vekt på variasjon i kjønns- og diagnosefordeling. I siste del av 1980-årene var det en stor økning i antall uførepensjonister i Norge. Diffuse smertetilstander i muskel- og skjelettsystemet var årsak til en vesentlig del av denne økningen. Den nye diagnosen myalgi/fibromyalgi var en betydelig faktor, med et maksimalt antall i 1989, da 2250 mennesker fikk uførepensjon med denne diagnosen. Antallet nye uførepensjonister gikk ned i årene 1990-93, mens det igjen har vært en viss økning i 1994-95. Bruken av diagnosen myalgi/fibromyalgi som inngangsbillett til uførepensjon diskuteres i lys av kravet som et “vitenskapelig basert sykdomsbegrep”.

Anbefalte artikler