Subaraknoidalblødning i Vestfold

Kloster R Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


I en prospektiv undersøkelse er alle pasienter fra Vestfold fylke som har vært innlagt i sykehus for spontan subaraknoidalblødning i tiden mai 1991-desember 1995 undersøkt og fulgt i minst tre måneder etter blødningen. Totalt ble det innlagt 76 pasienter i perioden. Dette gir en insidens på 8,1/100000/år. Gjennomsnittsalderen ved blødning var 52,7 år. 36 pasienter (48%) fikk påvist et intrakranialt aneurisme som årsak til blødningen. De fleste aneurismene var lokalisert til a. communicans anterior og a. cerebri media. Sju pasienter blødde på grunn av en arteriovenøs malformasjon. I alt 23 pasienter (30%) døde av blødningen, hvorav 15 døde av primærblødningen og åtte av reblødning 8-25 døgn etter den primære blødningen. Mortaliteten for pasienter over 60 år var 48%, mens den var 19% for pasienter under 60 år. Pasientens kliniske tilstand ved innleggelsen bedømt ved Hunt & Hess’ skala var den viktigste faktor for overlevelse og prognose, bedømt ut fra Glasgow Outcome Scale.

Anbefalte artikler