Psykiatriplan på tvers av forvaltningsnivåer

Åm T, Riaunet Å Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tjenestetilbudet til personer med langvarige og alvorlige psykiske plager har vært preget av mangel på samordning og samarbeid mellom forvaltningsnivåene. Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune organiserte i 1993 et samarbeidsprosjekt for å utvikle et helhetlig tjenestetilbud overfor disse pasientene. Via behandlings- og hjelpeapparatet og brukerorganisasjonene fant vi frem til langtidspsykiatriske pasienter med behov for tjenester fra flere forskjellige instanser. Vi fant en prevalens på fem per 1000. Data om tjenestebehov ble samlet inn ved pasientintervju og spørreskjema til fagpersonalet. Ut fra disse opplysningene ble det gjort tverrfaglige vurderinger om tjenestebehov for hver enkelt pasient. Denne kunnskapen har gitt oss mulighet til å utvikle en tiltakskjede som henger sammen på tvers av forvaltningsnivåer.

Anbefalte artikler