Har forebyggende tiltak mot selvmord effekt?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er en bekymringsfull høy forekomst av selvmord i Norge. Vi har ønsket å undersøke effekten av forebyggende tiltakved hjelp av en systematisk oversikt. Ved søk i Medline etter kontrollerte studier om selvmord, fant vi 251 artikler.Aktuelle artikler ble inkludert etter følgende kriterier: Intervensjonsgruppen skulle sammenliknes med enkontrollgruppe og effektmål skulle være suicid, parasuicid eller suicidale tanker. Vi stod igjen med 13 randomisertekontrollerte forsøk og to pasient-kontroll-studier som oppfylte inklusjonskriteriene. I de fleste undersøkelsene vardet ingen sikker effekt av de forebyggende tiltak. Oftest er intervensjons- og kontrollgruppene for små til at man kantrekke sikre konklusjoner. Hovedinntrykket synes å være at det er utført få holdbare kontrollerte studier avselvmordsforebygging. Foreløpig må helsetjenesten nøye seg med at visse intervensjoner har sannsynlig effekt, ogarbeide ut fra det.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media