Har forebyggende tiltak mot selvmord effekt?

Bilsbak US, Bolstad PJ, Fretland S, Hauso Ø, Leversund J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er en bekymringsfull høy forekomst av selvmord i Norge. Vi har ønsket å undersøke effekten av forebyggende tiltak ved hjelp av en systematisk oversikt. Ved søk i Medline etter kontrollerte studier om selvmord, fant vi 251 artikler. Aktuelle artikler ble inkludert etter følgende kriterier: Intervensjonsgruppen skulle sammenliknes med en kontrollgruppe og effektmål skulle være suicid, parasuicid eller suicidale tanker. Vi stod igjen med 13 randomiserte kontrollerte forsøk og to pasient-kontroll-studier som oppfylte inklusjonskriteriene. I de fleste undersøkelsene var det ingen sikker effekt av de forebyggende tiltak. Oftest er intervensjons- og kontrollgruppene for små til at man kan trekke sikre konklusjoner. Hovedinntrykket synes å være at det er utført få holdbare kontrollerte studier av selvmordsforebygging. Foreløpig må helsetjenesten nøye seg med at visse intervensjoner har sannsynlig effekt, og arbeide ut fra det.

Anbefalte artikler