Sykmelding II på grunn av ryggsmerter - Kristiansand kommune

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Totalt 186 pasienter med sykmelding II på grunn av ryggsmerter ble fortløpende rekruttert fra Kristiansand trygdekontorfor å delta i en ett års oppfølgingsundersøkelse av sykmelding, smerteopplevelse, funksjon og livskvalitet. 91 av dissepasientene utgjorde en behandlingsgruppe, mens de resterende 65 pluss 30 pasienter var to kontrollgrupper.Kontrollgruppene ble rekruttert i tidsperioden før og etter behandlingsgruppen for å kontrollere for glidninger isykmeldingsmønstre i observasjonsperioden. Behandlingsgruppen gjennomgikk et tre ukers dagpasientprogram med teoretiskopplæring og fysisk trening, mens kontrollgruppene var overlatt til egne primærleger.

  Etter ett år var 15% i behandlingsgruppen fortsatt sykmeldt, versus 23% og 26% i kontrollgruppene, men forskjellenei sykmeldingsprofil var ikke-signifikante. Behandlingsgruppen angav imidlertid signifikant bedring i smerteopplevelse,funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollgruppene.

  Resultatene tyder på at et tilpasset tre ukers behandlingsprogram for ryggpasienter med sykmelding II resulterer imindre smerte, bedre funksjon og livskvalitet, og 85% kan komme tilbake i arbeid i løpet av ett år. Pasientenessubjektive velbefinnende synes således å kunne påvirkes via et intervensjonsprogram fra annenlinjetjenesten, menvarighet av sykmelding synes mindre avhengig av denne intervensjonen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media