Sykmelding II på grunn av ryggsmerter - Kristiansand kommune

Strøm V, Nilsen R, Stanghelle JK Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Totalt 186 pasienter med sykmelding II på grunn av ryggsmerter ble fortløpende rekruttert fra Kristiansand trygdekontor for å delta i en ett års oppfølgingsundersøkelse av sykmelding, smerteopplevelse, funksjon og livskvalitet. 91 av disse pasientene utgjorde en behandlingsgruppe, mens de resterende 65 pluss 30 pasienter var to kontrollgrupper. Kontrollgruppene ble rekruttert i tidsperioden før og etter behandlingsgruppen for å kontrollere for glidninger i sykmeldingsmønstre i observasjonsperioden. Behandlingsgruppen gjennomgikk et tre ukers dagpasientprogram med teoretisk opplæring og fysisk trening, mens kontrollgruppene var overlatt til egne primærleger.

Etter ett år var 15% i behandlingsgruppen fortsatt sykmeldt, versus 23% og 26% i kontrollgruppene, men forskjellene i sykmeldingsprofil var ikke-signifikante. Behandlingsgruppen angav imidlertid signifikant bedring i smerteopplevelse, funksjon og livskvalitet sammenliknet med kontrollgruppene.

Resultatene tyder på at et tilpasset tre ukers behandlingsprogram for ryggpasienter med sykmelding II resulterer i mindre smerte, bedre funksjon og livskvalitet, og 85% kan komme tilbake i arbeid i løpet av ett år. Pasientenes subjektive velbefinnende synes således å kunne påvirkes via et intervensjonsprogram fra annenlinjetjenesten, men varighet av sykmelding synes mindre avhengig av denne intervensjonen.

Anbefalte artikler