Forventninger til fastlegeordningen

Fosse G, Jøsendal O Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kommunalavdeling Helse- og Sosiale tjenester i Bergen kommune nedsatte i 1994 en arbeidsgruppe som skulle utrede spørsmålet om å innføre fastlegeordningen. Som et ledd i utredningsarbeidet ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant de allmennpraktiserende legene i Bergen omkring deres arbeidsforhold og forventninger til fastlegeordningen. 101 allmennpraktikere (25 kvinner og 76 menn) besvarte spørreskjemaet.

2/3 av de mannlige allmennpraktikerne i Bergen har ikke fastlønn, mens mer enn halvdelen av de kvinnelige allmennpraktikerne har slik avlønning.

Mange allmennpraktikere viste seg å være skeptiske til en eventuell innføring av fastlegeordningen, og skepsisen var størst blant de kvinnelige legene, særskilt dem uten fastlønn. Kvinner forventer i langt større grad enn sine mannlige kolleger økt arbeidsmengde og mindre faglig tilfredsstillende arbeid dersom fastlegeordningen blir innført.

Bare 19 av 101 leger ønsket ordningen innført i Bergen kommune.

Anbefalte artikler