Antibiotikabehandling av nyfødte

Kolsrud E, Anderssen S-H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Journaldata ble gjennomgått for alle nyfødte som i 1993 ble innlagt i vår intensivavdeling for nyfødte, og der fikk minst én dose antibiotika intravenøst. Opplysninger ved innleggelse vedrørende infeksjonssymptomer, infeksjonsdisponerende faktorer, andre diagnoser, laboratoriedata, bakteriologiske prøvesvar og antibakteriell behandling ble undersøkt. Antibiotika ble gitt til 126 (28%) pasienter, og 90 av disse ble mistenkt å ha infeksjon ved innleggelsen. 57 av disse ble utskrevet med infeksjonsrelatert diagnose. 33 pasienter fikk profylaktisk antibiotika, tre av disse fikk senere infeksjon. Retrospektivt hadde 53 pasienter svært sannsynlig eller sannsynlig infeksjon. 14 pasienter hadde bakteriell oppvekst i blodkultur. Insidensen av sepsis blant alle nyfødte er i vårt materiale 0,14%. Både insidensen av sepsis og antall antibiotikabehandlede pasienter er i tråd med andre forfatteres funn. Det er en uakseptabel høy andel av sannsynlig falskt negative blodkulturer i materialet. Nylig er dette vist å være omvendt proporsjonalt med blodvolum til blodkultur, som er anbefalt økt til minst 1-2 ml.

Anbefalte artikler