Kardiale natriuretiske peptider som markør for venstre ventrikkel-dysfunksjon

Omland T, Aakvaag A, Vik-Mo H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sirkulerende konsentrasjoner av de kardiale natriuretiske peptidene atrial natriuretisk faktor (ANF), N-terminal pro-ANF (pro-ANF) og type B (brain) natriuretisk peptid (BNP) er alle forøket ved manifest hjertesvikt. Hvorvidt måling av disse peptidene kan brukes til å identifisere pasienter med mild eller asymptomatisk venstre ventrikkel-dysfunksjon og derved benyttes som kriterium for terapeutisk intervensjon hos pasienter med tidligere hjerteinfarkt, er ennå ikke klarlagt. Målet med denne undersøkelsen var å foreta en kritisk evaluering av plasma-ANF-, pro-ANF- og BNP-målingers diagnostiske presisjon. En fortløpende serie av 254 pasienter, henvist til diagnostisk venstresidig hjertekateterisering, ble inkludert i undersøkelsen. Av disse hadde 128 en sykehistorie med tidligere hjerteinfarkt. Logistisk regresjonsanalyse og beregning av arealet under den såkalte ROC (receiver-operating characteristic)-funksjonen viste at BNP var en bedre markør for redusert venstre ventrikkel-funksjon enn ANF og pro-ANF. Imidlertid var den samlede diagnostiske presisjon for alle tre peptiders vedkommende relativt beskjeden. Vi setter derfor spørsmålstegn ved den kliniske nytteverdi av bestemmelse av kardiale natriuretiske peptider, og om slike målinger kan benyttes som kriterium for terapeutisk intervensjon hos asymptomatiske pasienter med tidligere hjerteinfarkt.

Anbefalte artikler