Medikamentell behandling ved hyperlipidemi - ubesvarte spørsmål

Tonstad S Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Samstemmigheten om kolesterolreduksjon hos individer med koronarsykdom er ikke nådd hos andre pasientgrupper. I WOSCOPS-studien var forhøyet LDL-kolesterolnivå nok som inklusjonskriterium. Dersom personer med forhøyet LDL-kolesterolnivå uten andre risikofaktorer skal behandles medikamentelt, vil utgiftene per vunnet leveår øke betraktelig. Høyrisikogrupper som bør prioriteres er pasienter med diabetes, arteriosklerotisk karsykdom og kombinert hyperlipidemi. Det er ukjent om koronarsyke pasienter med lavt LDL-kolesterolnivå og kvinner og eldre uten hjerte- og karsykdom vil ha nytte av behandlingen. Den raske effekten av behandlingen tilsier at den i de fleste tilfeller kan utsettes til pasienten er middelaldrende, med unntak av pasienter med familiær hyperkolesterolemi. Postmenopausal hormonsubstitusjon reduserer LDL-kolesterolnivået. Effekten av behandlingen på kardiovaskulære hendelser avventes. Omega 3-konsentrat reduserer triglyseridnivået, men effekten på koronare hendelser er ukjent.

Anbefalte artikler