Langtidslediges opplevelse av arbeidsledighet

Ytterdahl T Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Denne tverrsnittssundersøkelsen fra 1993-94 beskriver emosjonelle reaksjoner på å miste jobben og tilpasningen til livet som arbeidsledig blant 148 langtidsledige i Lillesand. Et stort flertall var ikke mentalt forberedt på at de skulle miste jobben. De fleste reagerte med defensive følelser, og hver fjerde opplevde negative reaksjoner fra omgivelsene på at de hadde mistet jobben. Selv om den nye fritiden ble brukt til økt sosial kontakt med venner og familie og mer trimming og friluftsliv, var tilfredsheten med livet blitt betydelig redusert etter at de stod uten jobb. Kvinnene og de eldste arbeidsløse så ut til å mestre den nye sosiale rollen best, mens de unge mennenes handlingsalternativer syntes å være innskrenket. De eldste og de som hadde helseproblemer som ikke var så alvorlige at de kvalifiserte til medisinsk eller yrkesmessig attføring, ble stående lengst i arbeidssøkerkøen. Det pekes på noen tiltak som kan bedre de lediges mestring av de påkjenningene som følger med arbeidsledigheten.

Anbefalte artikler