Intrakranial venetrombose

Skogseid IM, Wester K, Moen G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Intrakranial venetrombose har tradisjonelt vært oppfattet som en alvorlig og sjelden tilstand. Utviklingen innen intrakranial bildediagnostikk, med innføring av cerebral angiografi, computertomografi og særlig magnettomografi, har gjort det lettere å stille diagnosen tidligere i sykdomsforløpet. Denne tilstanden viser seg å forekomme hyppigere enn man tidligere trodde, og det kliniske bildet viser stor variasjon.

Vi presenterer et materiale bestående av åtte pasienter med spontan intrakranial venetrombose innlagt i Nevrokirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus, i perioden 1991-93.

Vår presentasjon illustrerer den store variasjonen i klinisk og radiologisk bilde ved denne tilstanden og de diagnostiske og terapeutiske utfordringer dette medfører.

Vår konklusjon er at diagnosen må overveies ved alle uklare cerebrale tilstander, og at magnettomografi er et særlig viktig diagnostisk hjelpemiddel.

Anbefalte artikler