Fødestuer i Norge

Schmidt N, Abelsen B, Eide B, Øian P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sentralisering av fødselshjelpen har ført til at det bare er ti fødestuer igjen i full drift i Norge. Vi gir en oversikt over aktiviteten ved disse fødestuene. I 1994 fødte 658 kvinner ved landets fødestuer. Dette utgjorde 1,1% av alle fødsler i Norge. Ca. 1/3 av de gravide som sogner til et område der det finnes fødestue, føder der. 717 kvinner startet fødselen ved en fødestue. 59 (8,4%) av disse ble av ulike årsaker overflyttet til fødeavdeling. Ved sju fødsler (1%) på fødestue ble det gjort vakuumekstraksjon. Det var 40 (6,1%) overflyttinger av mor/barn etter fødselen. Ni av ti fødestuer tilbyr barselopphold for kvinner som har født ved en annen fødeinstitusjon. Omfanget av slike barselopphold tilsvarte 1800 pasientdøgn. I tillegg til fødselshjelp, har jordmødrene ved fødestuene sammen med kommunelegene ansvaret for svangerskapsomsorg og følgetjeneste for gravide som skal føde ved en annen fødeinstitusjon. Kommunelege I har det formelle ansvaret for driften av fødestuene. Ved fem av fødestuene er spesialist i fødselshjelp og gynekologi periodevis til stede. Det bør utarbeides nasjonale retningslinjer for drift av fødestuene.

Etter vår mening er fødestuene et godt tilbud til mange fødende i Distrikts-Norge.

Anbefalte artikler