Fem års etterundersøkelse av pasienter med postpoliosyndrom

Stanghelle JK, Festvåg LV Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi presenterer en 3-5 års etterundersøkelse av 68 pasienter med postpoliosyndrom. De ble fortløpende innlagt i Sunnaas sykehus i perioden 1989-92. I alt 63 pasienter, 43 kvinner og 20 menn med gjennomsnittsalder 55 år ± 10 (1 SD), ble etterundersøkt poliklinisk med utfylling av spørreskjema og retest av lungefunksjon og fysisk arbeidskapasitet.

Flertallet av pasientene opplevde at deres fysiske helsetilstand var forverret. Subjektive symptomer relatert til poliomyelitt var økt, de beskrev seg som mer funksjonshemmet, bruken av tekniske hjelpemidler og behovet for personhjelp hadde økt betydelig, og mange var gått over fra arbeid til trygd. Lungekapasiteten var lite forandret hos de fleste, mens den fysiske arbeidskapasitet var falt mer enn forventet med økende alder, delvis relatert til økende kroppsvekt. Flertallet av pasientene angav imidlertid at deres psykiske helsetilstand var uendret eller bedret, noe som kan skyldes vår intervensjon under første opphold.

Undersøkelsen viser at denne pasientgruppen vil få et økende behov for tiltak på tverrfaglig og tverretatlig nivå, og det vil være nødvendig med planlegging av tilbud på alle nivåer i helsetjenesten, men kanskje spesielt i form av regionale kompetansesentre.

Anbefalte artikler