Er regjeringens arbeidslinje for ambisiøs?

Grünfeld B, Noreik K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I Velferdsmeldingen signaliserte regjeringen Harlem Brundtland nødvendigheten av yrkesrettede attføringstiltak for å sikre at flest mulig i yrkesaktiv alder med helsemessige problemer beholdes i arbeidslivet.

I 1995 var i gjennomsnitt vel 54000 yrkeshemmede i attføringstiltak i arbeidsmarkedsetatens regi. 70% var henvist fra trygdekontorene med helsebetinget yrkeshemning. Klientene var unge, med lavt utdanningsnivå. Kroniske muskelsmertetilstander og psykiske lidelser dominerte diagnosebildet.

Ca. 40% ble ansett som attføringsmessig vellykkede, like mange ble tilbakeført trygdeetaten fordi yrkesmessig attføring ikke ble ansett som realistisk.

Attføring av klienter med psykiske lidelser er vanskeligere enn attføring av personer med andre helsemessige problemer.

I artikkelen drøftes spørsmålet om hvor vellykket arbeidsmarkedsetatens innsats var. Vår konklusjon er at arbeidslinjen synes å ha vært for ambisiøs.

Anbefalte artikler