Lov om yrkesskadeforsikring - en forbedring for de skadelidte?

Bratt U, Leira HL Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge i hvilken grad personer med yrkesskade hadde kunnskap om og hadde fått erstatning etter den nye loven.

I 1994 ble 6755 spørreskjemaer sendt til personer meldt til Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet) for yrkesskade eller yrkessykdom, 3762 (56%) svarte.

Undersøkelsen viste at blant personer som hadde hatt inntektstap, økte utgifter eller som var påført varig medisinsk men, var det bare én av fire som reiste krav om erstatning. Kjennskapet til rettighetene i lovverket var dårlig og juridisk hjelp var nødvendig i om lag halvparten av tilfellene. Saksbehandlingen i forsikringsselskapene var til dels utilfredsstillende for yrkessykdommenes vedkommende, noe som kan ha ført til flere avslag på feilaktig grunnlag.

Anbefalte artikler