Lov om yrkesskadeforsikring - en forbedring for de skadelidte?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990. Undersøkelsen tok sikte på å kartlegge i hvilken grad personer medyrkesskade hadde kunnskap om og hadde fått erstatning etter den nye loven.

  I 1994 ble 6755 spørreskjemaer sendt til personer meldt til Direktoratet for arbeidstilsynet (Arbeidstilsynet) foryrkesskade eller yrkessykdom, 3762 (56%) svarte.

  Undersøkelsen viste at blant personer som hadde hatt inntektstap, økte utgifter eller som var påført varig medisinskmen, var det bare én av fire som reiste krav om erstatning. Kjennskapet til rettighetene i lovverket var dårlig ogjuridisk hjelp var nødvendig i om lag halvparten av tilfellene. Saksbehandlingen i forsikringsselskapene var til delsutilfredsstillende for yrkessykdommenes vedkommende, noe som kan ha ført til flere avslag på feilaktig grunnlag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media