Helseeffekter av klimaendringer - mulige konsekvenser for Norge

Ottesen PS, Lassen J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I år 2100 kan man regne med 2 °C høyere gjennomsnittstemperatur på jorden og 50 cm høyere havnivå. Mer ekstreme varmebølger vil øke dødeligheten, mens mildere vintrer kan redusere den. På verdensbasis fryktes vektoroverførte sykdommer som malaria, bilharzia, dengue, gulfeber og ulike virusencefalitter å øke. 50-80 millioner ekstra malariatilfeller kan opptre årlig. Økning i temperatur og antall flommer kan gi økning av salmonellose, kolera og giardiainfeksjoner. Indirekte kan knapphet på ferskvann og mat forårsake store helseproblemer. Verden kan oppleve folkevandringer skapt av miljøflyktninger.

I Norge vil trolig temperaturen øke med 3-4 °C om vinteren og 2 °C om sommeren. Nedbøren vil trolig øke, særlig i vestlige områder. At Golfstrømmen snur ved 40 °N slik at temperaturen faller med 10 °C, er lite sannsynlig. Malaria kan reetablere seg i Nord-Europa, men neppe i Norge. Derimot kan den sykdomsoverførende skogflåtten øke sin utbredelse inn mot landets tettest befolkede områder. Marin algeoppblomstring kan øke faren for kolera. Helseproblemer som følge av mer flom og hyppigere angrep av giftige alger og ferskvannscercarier kan øke.

Anbefalte artikler