Grunnvann og helse

Bjorvatn K, Bårdsen A, Reimann C, Morland G, Skarphagen H, Sæther O, Siewers U, Hall G, Strand T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I Norge har vi rikelig tilgang på vann, men forurensing truer kvaliteten på drikkevannet. Grunnvann er relativt godt beskyttet mot forurensing. Det er i dag mindre enn 15% av befolkningen som bruker grunnvann i husholdningen, men prosentandelen øker raskt.

Grunnvann er (oftest) rent og smaker godt. Grunnvann i fjell kan inneholde til dels betydelige mengder med oppløste grunnstoffer og kjemiske forbindelser. Noen av disse stoffene har helsemessig betydning.

Vi rapporterer her analyse av 150 vannprøver fra grunnvannskilder i fjell i Hordaland og Vestfold. I alt 64 grunnstoffer ble undersøkt ved bruk av avansert utstyr (ICP-MS o.l). Innholdet av grunnstoffer var - i de fleste vannprøvene - i harmoni med gjeldende regler for godt drikkevann, men for noen stoffer ble det funnet verdier som overskrider normene for veiledende eller største tillatte konsentrasjon. Dette gjaldt Al, As, Ba, Ca, Cd, F, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, P, Pb og Rn og Zn.

For et flertall av de undersøkte stoffene eksisterer det ikke noe norsk regelverk med angivelse av maksimums-verdier i drikkevann; til tross for at (enkelte av) stoffene kan ha klar helsemessig relevans. Dette gjelder bl.a. Be, Mo, Th og U.

Undersøkelsen understreker behovet for en systematisk analyse av norske grunnvannskilder, og etterlyser klare regler for kontrollrutiner og godkjenning av vannkvaliteten i små, private vannverk og brønner.

Anbefalte artikler