Diabetes hos mor - normalisert perinatal dødelighet, men fortsatt økt fostervekst

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Diabetes hos mor kan representere både en risiko for svikt i placentafunksjonen og en stimulering av fosterets vekst.Gravide med diabetes har tidligere hatt betydelig forhøyet risiko for å miste sitt barn. De senere årene er denneoverrisikoen blitt eliminert, og den perinatale dødeligheten er knapt høyere i denne gruppen enn for andre. Data fraMedisinsk fødselsregister viser at dødfødselsraten fra 16. svangerskapsuke avtok fra 115,7 per 1000 i 1967-75 til 12,8i 1986-92 i diabetesgruppen, med en overdødelighet på henholdsvis 7,8 og 1,4. Tidlig neonatal dødelighet avtok fra 39,4til 5,3 per 1000, med en overdødelighet på henholdsvis 8,4 og 1,6 for de to periodene. Bruk av keisersnitt avtok fra53% i første periode til 45% i siste periode. Andelen barn med lav fødselsvekt og for tidlig fødsel avtok også idiabetesgruppen. Barna i diabetesgruppen var imidlertid fortsatt klart overvektige. En mulig forklaring er at denbedrede reguleringen av diabetes hos den gravide har redusert forekomsten og graden av placentasvikt, noe som igjen harført til redusert dødelighet og redusert komplikasjonsrisiko, men ikke til reduksjon i den vekststimulerende effekt påfosteret av diabetes hos mor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media