Nyfødtmedisinsk behandling - vet vi nok om konsekvensene?

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nyfødtmedisinen har de siste 15-20 år gjennomgått en dramatisk utvikling. Dette har gitt bedre forståelse avsykdomsårsakene hos de forskjellige grupper av nyfødte og bedre behandlingstilbud. Ny kunnskap og nye teknikker(respiratorbehandling) har spesielt bedret overlevelsen hos premature i de lavere vektgrupper. For eksempel vil ca. 60%av barn med fødselsvekt under 1500 g trenge respiratorbehandling. Effekten av moderne nyfødtmedisinsk behandling ergodt dokumentert i vårt land, bl.a. gjennom statistikk fra Medisinsk fødselsregister.

  Som alle medisinske nyvinninger har også nyfødtmedisinen brakt med seg nye problemer. Det er en gammel erfaring atbarn av og til, ofte av ukjent årsak, påføres sykdom og skade i fosterlivet og dør. Ved mindre alvorlig skade vilbarnet kunne fødes levende og overleve, men senere vise tegn på sekvele som resultat av skaden i fosterlivet.

  Hendelser omkring selve fødselen eller sykdom i nyfødtperioden kan føre til sekvele i forskjellige organsystemer somhjerne, lunger og øye. Hyppigheten av slike funksjonshemninger øker med økende grad av prematuritet (1).

  Ved bedret overvåking av fødsel og behandling av syke nyfødte kunne man teoretisk forvente en økt overlevelse avbarn som var påført skade i fosterlivet, mens skader knyttet til fødselen eller sykdom i nyfødtperioden ville kunnereduseres. På den måten vil forekomst av sekveler kunne være en markør for behandlingskvalitet og oppfølging ogdiagnostikk av sekveler hos barn blir derfor viktig. En slik oppfølging vil kunne kaste lys over hvilke skader som harsin opprinnelse i fosterlivet, og hvilke skader som er knyttet til fødsel eller nyfødtperiode og vise "taps- ogvinningskonto" av moderne obstetrikk og nyfødtmedisin. Slik kunnskap har praktisk-kliniske, etiske og juridiskekonsekvenser.

  Cerebral parese har gjennom lang tid vært benyttet som en markør for neonatalmedisinsk behandlingseffekt og kvalitet(2, 3).

  Bedret nyfødtmedisinsk behandling og forekomst av cerebral parese

  I dette nummer av Tidsskriftet viser Alf Meberg & Harald Brock hvordan forekomsten av cerebral parese har endret segover en 20- årsperiode (1970-89) i en gruppe barn (N=110) der mødrene ved barnets fødsel bodde i Vestfold (4). I førstefemårsperiode var totalinsidensen av cerebral parese 2,8/1000 og falt til 2,0 i siste periode. Insidensen av cerebralparese øker med avtakende fødselsvekt, og forfatterne viser at ca. 15% av fallet i insidens av cerebral parese fraførste til annen tiårskohort kunne forklares pga. redusert andel barn med lav fødselsvekt (500-2499 g) i populasjonen(fall fra 4,2% til 3,8%). Det var samtidig et fall i neonatal dødelighet fra 7,2/1000 til 3,9/1000 i de sammetiårskohorter. Forfatterne peker også på at flere av barna som hadde cerebral parese i den siste tiårskohort enn i denførste, hadde fått mekanisk ventilasjon (28% mot 6,3%).

  Materialet viser altså at bedring i nyfødtmedisinsk behandling og redusert prematuritetsfrekvens medvirket tilreduksjon i totalforekomsten av cerebral parese. Når materialet ble delt opp i vektgrupper, var det imidlertid ikkereduksjon i forekomst av cerebral parese hos barn med fødselsvekt 1500-2499 g.

  Den fallende insidens av cerebral parese i dette materialet står i motsetning til andre rapporter fra litteraturensom viser en økning eller uendret insidens av cerebral parese, med økende overlevelse av lavvektige barn (1-3, 5).Forfatterne diskuterer mulige forklaringer på denne forskjellen.

  Arbeidet peker på en viktig, men forsømt, del av nyfødtmedisinen: systematiske oppfølgingsstudier over tid for ådiagnostisere og beskrive sekvelepanorama hos barn som har vært syke i nyfødtperioden.

  Sentral registrering av cerebral parese

  Når det gjelder cerebral parese har mange land (bl.a. Australia og Danmark) en systematisk sentral registrering somdanner et godt grunnlag for epidemiologisk forskning. I Norge fødes det ca. 60000 barn hvert år, og hvis insidensen avcerebral parese er 0,2%, vil dette bety at rundt 120 norske barn hvert år får diagnosen. Ingen vet med sikkerhet omutviklingen i landet for øvrig har vært den samme gunstige som i Vestfold. En landsomfattende enhetlig diagnostikk ogregistrering av cerebral parese ville kunne gi svaret og belyse hvordan utvidet tilbud av intensiv medisinsk behandlingpåvirker insidensen av cerebral parese - og videre - effekten av moderne svangerskapsomsorg og overvåking av fødsel. Etslikt landsomfattende materiale vil kunne danne et godt grunnlag for forskning omkring årsakene til cerebral parese ogårsakene til forskjellene mellom de ulike vektgrupper. Dette vil bl.a. være til stor nytte og hjelp for obstetrikere ogpediatere.

  Blindekartoteket om igjen?

  Også andre neurologiske handikap som f.eks. synshemning forekommer hyppigere hos barn som har vært syke inyfødtperioden. Retinopati hos premature barn er en alvorlig øyesykdom knyttet til prematuriteten. I et materiale på103 premature med vekt 530-1650 g ble retinopati funnet hos 27, hvorav fem hadde behov for kryoterapi for å hindrevidere utvikling (6). Også andre synsforstyrrelser forekommer hyppigere hos premature enn hos andre barn, særlig hyppighvis det hos barna foreligger tegn på cerebral skade, som cerebral parese (7).

  Alvorlige synshemninger ble inntil juli 1995 registrert sentralt i Det norske Blindekartotek. Det ble imidlertidnedlagt av Helsetilsynet (8). Sett fra pediatrisk side gav en slik fortløpende registrering av synshemning en godveiledning om konsekvenser av at intensivbehandling til nyfødte utvikles og tilbys til stadig flere pasientgrupper.

  Siden alle barneavdelinger i landet er små og sekveleforekomsten (retinopati og cerebral parese) heldigvis er lav,vil den enkelte avdeling se få pasienter med slike skader, og vanskelig kunne oppdage forandringer i insidens. Enregional eller mer sentral registrering vil gjøre materialet større og gi bedre grunnlag for konklusjoner.

  Senere års forskning har også vist at prematuritet og sykdom knyttet til prematuriteten kan gi følgetilstander fraandre organsystemer som f.eks. obstruktiv lungesykdom eller forsinket mental utvikling og atferdsproblemer, uten at detforeligger neurologiske tegn på skade (9).

  Sekveler som følger av sykdom i nyfødtperioden, er mangeartede og kan bare belyses ved langvarigeoppfølgingsstudier. Slike undersøkelser er svært ressurskrevende og derfor et forsømt felt i norsk nyfødtmedisin. Etinitiativ fra de sentrale helsemyndigheter til en sentral registrering av cerebral parese og synshemning hos barn villevære en god begynnelse. En slik oppgave bør legges til ett av regionssykehusene eller andre sentrale institusjonerinnenfor fagfeltet, og oppgaven må følges av øremerkede ressurser og plikt til å drive forskning på basis avregisteret. Muligheten for slik epidemiologisk forskning er god i Norge, men forsømt.

  Per H. Finne

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media